Algemeen

Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta VZW hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Door gebruik te maken van de website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta VZW respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Als Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta
Zetel: Groenestaakstraat 42, 9030 Mariakerke
Emailadres: ondervoorzitter@demanta.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :


Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor deze doelstellingen:


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn: organisatie van een duikreis, gepersonaliseerde duikkledij, ..

We delen jouw persoonsgegevens met de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (NELOS), waar onze club bij aangesloten is.

Wij maken gebruik van een derde partij OVH voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en het verspreiden van de nieuwsbrief.

Gepseudonimiseerde statistieken worden bijgehouden via google analytics.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegenen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.


Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt voor de correcte werking van de website en het mijnmanta gedeelte.
Cookies kunnen uitgeschakeld worden in de web browser, maar dan zal de website niet meer correct functioneren.


Audiovisueel materieel

Door de leden gemaakt audiovisueel materiaal dat gepubliceerd wordt op het ledengedeelte van website, blijft eigendom van de leden.
Door het inzenden van hun materiaal bevestigen de auteurs dat ze alle rechten voor de gebruikte beelden, portretten en muziek verworven hebben. Dat houdt ook in dat toestemming aan de afgebeelde personen gevraagd werd voor het nemen van de afbeelding of video en voor het publiceren hiervan op het ledengedeelte van de website (met uitzondering van groepsfoto's en toevallige passanten).
Opgestuurd beeldmateriaal wordt door een lid van het bestuur bekeken alvorens het gepubliceerd wordt.


Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


Gegevenslekken

Desondanks de voorziene maatregelen voor beveiliging van gegevens, kan het toch gebeuren dat er een inbreuk is met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Met inbreuk wordt bedoeld dat jouw persoonsgegevens gelekt zijn naar derden toe terwijl het zeker niet de bedoeling was.
Mocht blijken dat deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten, zullen wij je onmiddellijk op de hoogte brengen. Daarbij informeren wij je over de aard van de inbreuk; de contactpersoon voor verdere informatie; de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de genomen maatregelen om de inbreuk aan te pakken en de gevolgen waar mogelijk te beperken.


Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Het is eveneens mogelijk om persoonsgegevens te wijzigen via adresboek op de mijnManta website.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om jou te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Leden worden geïnformeerd via de nieuwsbrief wanneer een aanpassing gebeurd is. De laatste wijziging gebeurde op 23/05/2018


Inloggen

Lidnummer invullen

Toon Wachtwoord invulen

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?
Vul hier jouw emailadres in en we sturen jouw een mail, als we het emailadres terugvinden in onze database.

Sluiten