Slide background Slider image Manta
APNEA FUN Competitie
22 oktober 2017
Zwembad Strop
Slide background Slider image Manta
APNEA FUN Competitie
22 oktober 2017
Zwembad Strop

MANTA Apnea Fun Competitie

Datum:
zondag 22 october 2017 14u00-19u00

Plaats:
Zwembad STROP
Stropstraat 31
9000 Gent

Deelname:
Deelnamekosten : 15 euro
over te schrijven op: BE71 7370 0118 6069
Met vermelding “Apnea fun 2017 + je naam”

Weetjes:
registratie vanaf 12u00 ter plaatse
2 disciplines: statische en dynamische apnea
opgegeven tijd en afstand bepalen de startvolgorde
de deelnemers met de laagst opgegeven waarden starten eerst
medische keuring voorleggen (max. 1 jaar oud) en/of
geldige brevetkaart van je federatie (Nelos of andere)
25 meter bad - temperatuur +/- 27 °C
cafétaria ter plaatse – tribunes voor supporters


Schrijf je nu in voor de MANTA Apnea Fun Competitie

Inschrijven kan tot 12 oktober.

Voorlopig uurrooster

12u00  ontvangst en aanmelding deelnemers / klaarmaken zwembad statiek
13u00  algemene briefing aan de waterkant
13u15  begin opwarming statiek / briefing veiligheidsduikers
14u00  aanvang statische apnee
15u00  einde statische apnee / klaarmaken zwembad voor dynamiek
15u15  begin opwarming dynamiek
16u00  aanvang dynamische apnee
17u30  einde dynamische apnee
18u00  verwerking uitslagen
18u15  proclamatie einduitslag, viering winnaars

Briefing competitie Gent

Deze competitie bestaat uit 2 delen : statisch en dynamisch

Eerst statisch

Het zwembad is verdeeld in 3 zones : de voorbereidingszone, de standby zone en de performance zone. U mag zich in de voorbereidingszone begeven op het aangegeven uur, in de stand-by zone wanneer men uw naam afroept, zijnde bij de start van de vorige atleet. Wanneer deze het water heeft verlaten, gaat u naar de performance zone.

Cette competition est composé de 2 parties : la partie statique et la partie dynamique. Premièrement la partie statique

La piscine est partagé en 3 : la zone de préparation, la zone de transition et la zone de performance. Vous vous rendez à l’eau dans la zone de préparation à l’heure prévue. Lorsque le speaker vous appelle, vous vous rendez dans la zone de transition, cad 10 minutes avant votre performance. Vous vous rendrez dans cette zone quand l’apneïste précédent l’aura quitté.

De speaker telt als volgt af : 2 minuten vóór official top. 1minuut 30 vóór official top (OT), 1 minuut, 30 seconden, 10, 5,4,3,2,1, official top, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. U start uw poging tussen de OT en de 10. Eén strafpunt zal worden toegekend voor iedere tranche van 5 seconden die de atleet te vroeg of te laat begint. Ook 1 strafpunt zal worden aangerekend voor iedere 5 seconden die de atleet onder zijn opgegeven tijd presteert. U heeft recht op 1 poging die begint wanneer de luchtwegen zijn ondergedompeld. Vanaf dan mag niemand behalve de veiligheidsduiker de atleet nog aanraken.

Le speaker fera le décompte comme suit: (nl) 2 minuten vóór OT, 1’30” 1’ 30” 10 5 4 3 2 1 OT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vous commencerez votre performance entre le OT et le 10. Un point de pénalité sera compté pour chaque tranche de 5 secondes que l’apneïste commencera trôp tôt ou trôp tard. Un point de pénalité sera compté aussi pour chaque tranche de 5 secondes que l’athlète performera sous son temps annoncé. Vous avez droit à une seule tentative qui debutera lorsque vous aurez les voies respiratoires immergées. A partir de ce moment là, plus personne à l’exception du plongeur de sécurité ne pourra vous toucher.

In iedere baan is een veiligheidsduiker voorzien. Die controleert het bewustzijn van de atleet door een met hem afgesproken teken. De eerste controle vindt plaats 1 minuut vóór de opgegeven tijd, 2e check 30 seconden later, 3e op de opgegeven tijd, en daarna om de 15 seconden. Bij gebrek aan respons volgt onmiddellijk een tweede check. Indien nog geen antwoord: de atleet wordt bovengehaald en gediskwalificeerd.

Dans chaque zone de performance il y aura un plongeur de sécurité qui vous controlera par un signe convenu. Le premier check se fera une minute avant le temps annoncé, le deuxième 30 secondes plus tard, le 3me au temps annoncé. Après toutes les 15 secondes. Faute de réponse le plongeur de seécurité vous demandera tout de suit un deuxième check. Si vous ne répondez pas encore, on vous sortira de l’eau et vous serez disqualifié.

Bij uw exit dient u zonder dat het u wordt gevraagd, het OK- teken te geven en uw bril af te zetten, met het aangezicht naar de jury. Dit moet binnen de 15 seconden, zoniet volgt diskwalificatie. De luchtwegen van de atleet moeten boven water blijven, hij mag geen tekenen vertonen van verlies van motoriek of bewustzijn, en niemand mag hem, of hij mag niemand aanraken binnen de minuut na zijn exit. De puntentelling is als volgt : 0,2 punten per seconde apnea, zijnde 12 punten per minuut.

A votre sortie vous devez sans que l’on vous le demande et face au jury, enlever votre masque et faire le signe OK. Cela dans les 20 secondes sinon vous serz disqualifié. Vos voies respiratoires ne pourront pas être immergé, et chaque signe de perte de contrôle motorique ou perte de conscience emmènera la disqualification. Pour chaque seconde d’apnée vous aurez 0,2 point, soit 12 point par minute.

Tweede deel van de competitie is het dynamische gedeelte

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dynamisch met vinnen en zonder vinnen. Het zwembad is verdeeld in banen, de buitenste banen zijn de performance zone, de binnenste banen de voorbereidingszone. De eerste 10 manches worden per 4 gezwommen, de volgende per 2. Dit kan variëren naargelang het aantal deelnemers. U mag zich in de voorbereidingszone begeven 45 minuten vóór de official top, en in de performance zone wanneer de vorige atleet deze heeft verlaten.

Nous ne ferons pas de classement apart pour ceux qui nageront sans palmes. Les bandes extérieurs de la piscine seront zone de performance, les autres zone de préparation. Les 10 premières manches seront nagés par 4, les prochaines par 2. Ceci peut varier selon le nombre de participants. Vous pouvez vous rendre dans la zone de préparation 45 minutes avant votre performances, et dans la zone de performances lorsque l’athlète précédent l’aura quitté.

De speaker telt op dezelfde manier af als bij de statiek en u begint uw poging tussen de 0 en de 10. Ook hier geldt hetzelfde systeem van strafpunten. U heeft recht op 1 poging die begint bij onderdompeling van de luchtwegen. Op anderhalve meter van de rand is een lint gespannen, daar moet u onder.

Le speaker décomptera de la même façon que pour la statique. Vous debuterez votre performance entre le 0 et le 10. Ici aussi le même système de pénalités. Vous avez droit à une performance qui commencera dès que les voies respiratoires seront immergées. A 1,5m vous verrez un ruban. Vous devez passer en dessous.

Eenmaal gestart blijft u volledig onder water. Wanneer een deel van het lichaam of de vinnen aan de oppervlakte komt worden 10 strafpunten aangerekend dwz dat uw prestatie met 20 meter wordt verminderd. Dit geldt niet 5 meter vóór en na de keerpunten. Bij het keerpunt moet een deel van het lichaam de muur raken, zoniet worden 5 strafpunten aangerekend. Wanneer de atleet niet binnen 1 meter van de muur komt wordt hij gediskwalificeerd.

Après votre départ vous restez complètement immergé. Uneppénalité de 10 points sera compté si vos palmes ou une partie de votre corps sort de l’eau. Exception est faite 5m avant et après chaque virage. Dans le virage une partie de votre corps devra toucher le mur, sinon une pénalité de 5 points sera compté. Si l’athlète ne vient pas à 1 mètre du mur il sera disqualifié.

Bij de exit krijg je een zwemplank als steun aangeboden door de veiligheidsduiker, gebruik die. U kijkt naar de jury en zoals bij de statiek maakt u het OK-teken en neemt u uw bril af binnen de 20 seconden. De luchtwegen blijven boven water, en elk verlies van motoriek of bewustzijn zal worden bestraft met diskwalificatie. Niemand mag de atleet, en omgekeerd, aanraken binnen de minuut. Puntentelling is als volgt : ½ punt per meter. Strafpunten : ½ punt per meter wanneer de altleet zijn opgegeven afstand niet haalt.

A votre sortie un appui vous sera donné, employez le. Comme pour la statique vous ferez face au jury, vous enlèverez votre masque et vous faites le signe OK, dans les 20 secondes. Les voies respiratoires resteront en surface et chaque signe de perte de contrôle motorique ou perte de conscience emmennera la disqualification. Personne ne pourra vous toucher en vous ne pouvez toucher personne dans la minute après votre sortie. Les points : ½ point par mètre. Les pénalités : ½ point par mètre que l’apneïste performera sous la distance annoncée.

Klachten - plaintes

Klachten tegen de beslissing van de jury dienen schriftelijk en binnen de 15 minuten aan één van de organisators te worden afgegeven, vergezeld van een bedrag van 50 euro. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld krijgt u dit bedrag terug. In het andere geval gaat die 50 euro naar de organisatie. De atleet krijgt altijd het voordeel van de twijfel.

Une protestation contre la déscision du jury devra être remis au organisateurs dans les 15 minutes, et accompagnée d’un montant de 50 euros. Si vous obtenez raison, les 50 euros vous seront rendus. Sinon ils seront pour l’organisation. L’athlète aura toujours l’avantage du doute

Inloggen

Lidnummer invullen

Toon Wachtwoord invulen

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?
Vul hier jouw emailadres in en we sturen jouw een mail, als we het emailadres terugvinden in onze database.

Sluiten